Kazincbarcikai Sport Club

Jegyinfo

Pálya címe: 3630 Putnok, Puskás Ferenc út 6.

Stadion neve: Várady Béla Sportközpont

Jegyárak: Felnőtt és vendég szurkolók részére: 800 Ft; Diákoknak és nyugdíjasoknak: 500 Ft
 

KBSC FC KFT. pályarendszabálya

1. A jegy vagy bérlet megvásárlásával, avagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője az KBSC FC KFT. (a továbbiakban: szervező) által készített, a sportszervezet weboldalán (www.kbsc.hu) és a 3630 Putnok, Puskás Ferenc út 6. alatti stadion bejáratainál elhelyezett jelen pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait.

2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint
 • nem áll eltiltás, kitiltás vagy kizárás hatálya alatt;
 • érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással – amennyiben ez előre meghirdetésre kerül és jogszabályi feltételei is fennállnak, klubkártyával is – rendelkezik;
 • a belépőjegyen, a bérleten, a klubkártyán, vagy a kiállított igazoláson szereplő személyes adatok megegyeznek a személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványában szereplő adatokkal;
 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
 • a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;
 • nem tart magánál:
  ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, a szék alatt el nem férő méretű, vagy olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
 • mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot;
 • promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
 • videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
 • semmilyen állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével.
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják;
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

3. A résztvevő:

 • ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, visszatartására, rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;
 • köteles a rendezvényre bevitelre tervezett transzparenst (molinót) előzetesen a szervező képviselőjével jóváhagyatni;
 • kizárólag
 • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére;
 • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;
 • csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat, ülőhelyet foglalhatja el, az ott elérhető létesítmény elemeket és kiszolgáló egységeket használhatja;
 • köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait;
 • a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el;
 • a névre szólóan megváltott jegyét, bérletét, belépésre jogosító igazolását, klubkártyáját másra nem ruházhatja át.

4. A résztvevő a sportrendezvényen:

 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;
 • tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elárt területre – a szervező előzetes, írásbeli engedélye hiányában –, avagy más személyre nem dobhat;
 • a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;
 • nem használhat pirotechnikai, vagy ahhoz hasonló bármely hang vagy fényképző eszközt, tüzet nem okozhat;
 • lézer-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;
 • a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;
 • a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja;
 • a FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki vagy kupamérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges;
 • rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;
 • transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;
 • mások kilátását nem zavarhatja;
 • a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;
 • a székekre nem állhat fel;
 • az arcát nem takarhatja el;
 • nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.

5. A sportlétesítmény területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

6. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

7. Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 6. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.

8. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja.

9. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el.

10. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.

11. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá nem eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt megőrzésre sem veszünk át.

Ha a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

12. A szervező – rendező alkalmazása estén a rendező – a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó mérkőzések esetében jogosult a sportrendezvény ideje alatt a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. Egyéb mérkőzések esetén jogosultsága a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerinti megfigyelésre és rögzítésre terjed ki.

13. A szervező a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó mérkőzések résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül.

14. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

15. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes.

Érvényes: 2016. február 15-től.

KBSC FC KFT.

Mérkőzések

KBSC Galéria

KBSC videók

Közösségi média

Szurkoljunk